Stride for Stride - Estuardo

VIDEO: JORGY CRUZ / INTERVIEW: JORGY CRUZ

Estuardo from Team Stride for Stride talks about his dream to run the Boston Marathon.